Privacy

PRIVACYVERKLARING

 

Dit is de privacyverklaring van:

Arend Stuyt beheer B.V. / 058 Vastgoed B.V.,

Wetterkrite 35

9084 DN Goutum

KVK nummer 01098135 / 64074528

 

 1. Introductie

 

Omdat jouw privacy voor ons van groot belang is, leggen wij in deze verklaring uit welke gegevens wij verzamelen, hoe we dat doen, hoe we die gegevens beveiligen en wat jouw rechten zijn. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Arend Stuyt Beheer B.V. en/of 058 Vastgoed B.V.

 

 1. Welke gegevens

 

Tijdens het contact met ons kunnen wij jou om de volgende persoonsgegevens vragen.

 • Voor – en achternaam;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Alle overige op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die je ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.
 1. Waarvoor verzamelen wij deze gegevens

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt en/of omdat je gebruik maakt van onze diensten. Wij vragen deze persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van jouw vraag via de telefoon, ons e-mailadres, via facebook of op een andere manier;
 • Om jou te benaderen om een aanbod te doen tot bijvoorbeeld een huurovereenkomst of anderszins informatie te sturen hiermee samenhangend;
 • Om voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst te beoordelen of en onder welke voorwaarden een huurovereenkomst kan worden gesloten;
 • Voor het voorbereiden en goed uitvoeren van de huurovereenkomst die wij met jou aangaan of zijn aangegaan. Zonder deze gegevens kunnen wij geen huurovereenkomst met jou aangaan en kunnen de afspraken uit de huurovereenkomst niet worden uitgevoerd.
 • In het kader van onze bedrijfsvoering, het voeren van onze administratie, het versturen van facturen, het incasseren van huurtermijnen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
 • Het afhandelen van een betaling;
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening verder uit te kunnen voeren;
 • Omdat de wet dit soms voorschrijft.

 

 

 

 1. Verstrekking aan derden

 

Wij delen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming met andere partijen, tenzij dat nodig is om onze dienst uit te voeren of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

 1. Jouw rechten

 

Nadat je jouw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kan je ons vragen om deze in te zien, bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kan je bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen je er voor de volledigheid op dat je door ons niet wordt onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wij willen je er tenslotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Bewaartermijnen

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou hebben. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren. Na afloop van de termijn zullen wij deze gegevens verwijderen.

 

 1. Beveiliging

 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om de persoonsgegevens te beveiligen.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen een herzien versie op onze website. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd om te zien of de verklaring is aangepast.

 

 1. Contact

 

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van de hiervoor genoemde rechten, kan je contact opnemen met ons via arend@stuytbeheer.nl of door te bellen naar +31 6 513 868 99. Onze contactpersoon is Arend Stuyt.

 

Versie 24 mei 2018

Compare listings

Compare